Monday, January 21, 2013

General Knowledge (GK) for Kerala PSC/Bank/SSC Exams

GENERAL KNOWLEDGE UPDATEDഗാന്ധിജി കണ്ട കേരളം

സൗരോർജ്ജ വിമാനം
സഹോദര സംഘത്തിൻറെ മുഖ പത്രം
ചുവർ ചിത്രങ്ങൾ
ഭാരത്രത്‌നം - പത്മ പുരസ്കാരങ്ങൾ
Disease affecting Human beings
Hills in Keralam
1000 Questions and Answers about Kerala
Metric Level GK
Finger Print Technology 
Keralam - നാഴികക്കല്ലുകളും വഴിത്തിരുവുകളും
100 പൊതു വിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും
--------------------------------
Movements in India
Namdhari Movement
Nirankari Movement
Satya Mahima Dharma Movement
waliullah movement
Faraizi Movement
Stnami movement
Deobandi movement
Rehnumai movement
Swaminarayan Movement
Manav dharma sabha
Hindu progressive improvement society
Brahmasamajam
Tattvabodhini sabha
Seva samajam
Ahmadiyya
Sangat sabha
Sadharan brahmo samaj
Singh sabha movement
Young Bengal movement
Prarthana samaj
Theosophical society
Paramahansa mandali founder
Aligad movement
Arya samaj
Self respect movement
Ramakrishna movement
--------------------------------
സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം
State Film Award-2015
Facts about India - Questions Selected by Kerala PSC
Facts about Kerala - QUestions seleted by Kerala PSC
പല ചോദ്യം ഒര് ഉത്തരം
Last Grade/Attender/Mazdoor - GK
4 ഉത്തരം വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ 
Aurangazebof British India
==============================================
Countries 
LINCHINSTEEN ലിച്ൻസ്റ്റീൻ 
MALTA 
Argentina
Sreelanka  
Sweden 

States
കേരളം - ആദ്യസംഭവങ്ങൾ  
Manipur
Maharashtra
Uttar Pradesh
Jaipur -(പാലട നഗരം)


Districs

Thiruvananthapuram
Alappuzha 
Kottayam
Kollam 
Kozhikodu

GK Selected by Kerala PSC-1

GK Selected by Kerala PSC-2
GK Selected by Kerala PSC-3
Rowlatt Act and Jallianwala Bagh massacre
Cosmic Light
മേഘങ്ങലളെക്കുറിച്ചും  മഴയെക്കുറിച്ചും 
PSC തിരഞ്ഞെടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ 
Chemistry -Selected Questions and Answers
British India - Aurangzeb
കേരള സന്ദർശണങ്ങൾ 
A brief note about State Bank of Travancore
പഞ്ചായത്ത് രാജ് വിശേഷങ്ങൾ 
മൂലകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള  വിവരങ്ങൾ 
About eyes
മലമ്പാതകൾ 
Asian Games Details
സംസ്ഥാന മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും 
നോബൽ സമാധാന സമ്മാനം
സമാധാന നോബൽ സമ്മാനത്തിന് മുല്ലപ്പൂ മണം 

Kerala PSC - Repeated questions and answers

ജ്യോതി ശാസ്ത്രം 
ഇന്ത്യാ ചരിത്രം - brief note 
വിവരാവകാശ നിയമം 
ആര്യഭട്ട 
വിവിധ യുദ്ധങ്ങൾ
തിരുവിതാംകൂറിലെ ദിവാന്മാർ 
Lying Planet of solar system  
India's first space observatory

രാജ ഭരണത്തിന്റെ നാൾവഴികൾ 

കേരള ചരിത്ര വർഷങ്ങൾ 
പഞ്ചായത്ത്‌ രാജ് വിവരങ്ങൾ 
സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം വിശേഷങ്ങൾ 
കേരളത്തിലെ സ്മാരകങ്ങൾ 
സ്ഥല വിശേഷങ്ങൾ 
കായൽ വിശേഷങ്ങൾ 
കേരളത്തിൽ ആദ്യം 
luxembourg - Country Details
Brahmos Missile - ൻറെ രഹസ്യം 
Related Questions and Answers of Eye
Pantheism - by O.Abootty 
ഒട്ടകവും ഒട്ടകപക്ഷിയും 
Commonwealth Games
Quotes from APJ Abdulkalam
Kerala PSC repeated Questions and Answers
Number of Questions and One Answer
GK - More details
Hormones-Details-2
Hormones - Details 1
Mahatmagandhi and India- One word questions and Answers
Mahatma Gandhi - All details
പീഠഭൂമികൾ
India - Details
New General Knowledge
General awareness
Public Sector Projects in Kerala
Indian Constitution
സമുദ്രങ്ങൾ
ലോക സംഘടനകൾ (World Organisations)
അടിസ്ഥാന പൊതു വിജ്ഞാനം
GK 25 ചോദ്യങ്ങൾ - Little Taj Mahal of France
കേന്ദ്ര മന്ത്രി സഭ (Newly updated - Aug, 2014)
GK- Expected questions and answers
വ്യക്തികളും സംഭവങ്ങളും 
Current affairs -

GK for beginners-1
March, 2015 - Chairman of National Book Trust
Selected GK
Selected GK-2
Important General Knowledge questions
Detailed GK selected Questions
ദേശീയ ചിഹ്നങ്ങൾ 
സ്വർണം - അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾSelected GK Questions 
Human rights - details
മദർ തെരേസ (Mother Theresa)
കേരളത്തിലെ കലാപങ്ങൾ
സൗരയൂഥം - അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ


സ്വർണവും രത്നങ്ങളും - കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

Human Rights Day 2014
കേരളത്തിലെ ലഹളകൾ
മദർ തെരേസ - പാവങ്ങളുടെ അമ്മ
പൊതു വിജ്ഞാനം - വിവരണങ്ങളും 
100 questions selected by Kerala PSC -confusing Facts

New Central Ministers w.e.f. 11.11.2014


Telungana


16th Loksabha Election-2014 - General Details


1000 Questions and Answers (Selected by Kerala PSC) -India (History, Literature, Culture)


Ebola Virus - description in Malayalam

Gaza problems
Heritage of India
Question Bag -  Industries - selected by PSC 
സ്ഥലങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും
PSC ആവർത്തിച്ചു ചോദിച്ച  100 ചോദ്യവും ഉത്തരവും
Loksabha Election 2014 - Kerala Status
ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം - നാഴികക്കല്ലുകൾ (1914 July 28)
World Countries - Mexico, Singapore, Portugal and Saudi Arabia
General Knowledge - Selected questions - Kerala PSC 
Village Development (ഗ്രാമ വികസനം)
Question Bag - selected by Kerala PSC
തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരികൾ 
വൈക്കം സത്യഗ്രഹം 90- വയസ്സ് പത്ര മാധ്യമങ്ങളെക്കുറിച്ച്
വൈക്കം സത്യഗ്രഹം 90 വർഷം
ദൈവദശകം - Sree Narayana Guru
ആര്യന്മാരും വേദ കാലഘട്ടവും
നികുതികൾ (Taxes)
Gabriel Garcia Marquez - a brief description
Green Nobel Prize
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ശരീര ഭാഗങ്ങള്‍
കണ്ണുകള്‍
ചെവി
നാക്ക്
ത്വക്ക്
ഹോര്‍മോനുകള്‍
എല്ലുകള്‍
ലൈംഗികാ അവയവങ്ങള്‍
കൈകള്‍
രാസഗ്നികള്‍
കരള്‍
ആമാശയം

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
I st and II nd world war
UN associations
2010 സാമ്പത്തിക മേഘ ലയിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ 
സൌരയുധത്തിൽ പ്ളൂ ട്ടോ -കുള്ളൻ ഗ്രഹം
RUM Rebellion of 1808
Indian History - brief note
മലയാള സാഹിത്യം 1
സിനിമയെകുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും
2010 - ൽ ലോകത്തില സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ
2010 Awards
16th Loksabha Election 2014 (പിന്നിട്ട 15 ലോകസഭ കൽ

When started Kudumbasree in Kerala

ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന - തിരഞ്ഞെടുത്ത ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും - (Most repeated questions and Answers 
അപര ഗാന്ധിമാര്‍
Winter Olympics 2014
Rajya Sabha - Women representation from 1952
Eminent people's speech - മഹാന്മാരുടെ വചനങ്ങൾ 
കേരളത്തിലെ കോട്ടകൽ (Forts in Kerala)
രസതന്ത്രം 100 ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും 
45 Selected Questions and Answers 
ദേശീയപ്രസ്ഥാനം - ചരിത്ര പരമായ കാര്യങ്ങൾ
ഭൂമിശാസ്ത്രം 
മനുഷ്യ ശരീരം

മണ്ണ് - ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും 
ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രഞ്ജൻമാർ 
പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം
കേരളം - നവോത്ഥാന കാലഘട്ടം - 300 ഓളം ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും
ആധുനിക കേരള ചരിത്രം - അറിയേണ്ടതെല്ലാം 
കേരളത്തിലെ നദികൾ 
നര്‍മദ നദി 
ഇന്ത്യ - ഭരണഘടന
നോര്ത്ത് അമേരിക്ക - ചെറിയ വിവരണം 
ഇന്ത്യയെകുറി ച്ചുള്ള  100 ചോദ്യങ്ങൾ 
എല്ലുകളെ കുറിച്ച റിയാം 
ഇന്ത്യയുടെ ഉപരാഷ്ട്രപടിമാർ 
UN International Days
മുഖ്യ മന്ത്രിയുള്ള കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം - തുടങ്ങിയ 22 ചോദ്യങ്ങൾ 
ഇന്ത്യയിലെ വനിതകള്‍മഹാത്മാഗാന്ധി 

സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് 

General awareness - ക്രിസ്തുമസ് രോഗം 
ISRO - Brief Description 
കേരളത്തിലെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് 
General Knowledge updated (Courtesy: Mathrubhumi Thozhilvartha)

ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാലകൾ 


International Awards 


Indian Women - Position in First


One Word Questions and Answers ( Tamil Nadu, Thripura and Utharakhand)


One  Word Questions and  Answers  (കേരളം)


വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങൾ 


Indian Constitution - 64 ചോദ്യങ്ങള്‍ വിവരണം 


വിവിധ ഇനം കാര്‍ഷിക  വിളകള്‍


സംസ്ഥാന വിശേഷങ്ങൾ 


ആര്യഭടന്റെ സൂര്യ സിദ്ധാന്തം 

GK - കണ്ടു പിടുത്തങ്ങൾ 
1958 മുതൽ Bharath Ratna - നേടിയവർ 
Sports and its terms
ചേന മുറിച്ചാൽ ചൊരിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് 
രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോര്  - A brief description
General Knowledge - Questions and derailed answers
ഉത്സവങ്ങളെക്കുറിച്ച്  ചെറിയ വിവരണം 
അപൂർവ്വ ചോദ്യങ്ങൾ 
കടല്‍തീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 25 ചോദ്യങ്ങള്‍
താഴ്വരകൾ - തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ 
Latest who is who (October 2013)
All about Mahatma Gandhi
Important Years in Indian History (PSC previously asked questions and answers)
Forest and Wildlife
Indian History
First advocate of Space
Famous Ports in the world
Physics, Biology, History, Geography and General category
Constitution of India, Kerala (brief description), GK
Free Hindustan
രാജ്യങ്ങള്‍ - അപൂര്‍വ വസ്തുതകള്‍ 
Official vehiles of world leaders
Latest General Knowledge - 100 Questions and answers
International Organisations
GK Tips
--> General Awareness-Latest
Clouds - Details
Model questions - General Knowledge
Indian Law and Criminal Offence
Eyes - Important details
Jails in Kerala
Electricity Generation - Details
Human Blood Details
Olympics 2012
General Knowledge
All about Galaxy


Country - Palavu
Selected GK with explanations
Selected GK
ബാഹിരാകാശത്തെ ഇന്ത്യ
മലയാള സിനിമ
പത്ര പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും സ്ഥാപകരും  
SMS of the Internet
ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികൾ
Chief Ministers in India - during May 2015
Current Affairs- Selected by PSC
Selected General Knowledge
Kerala - Selected facts
India - Constitution
Sports- Questions and Answers
GK Selected Questions
India in Olympics - 
Country - Papua New Guinea
Welfare Schemes
Mannathu Padmanabhan
GK - Basic questions
National Film Award 2015
Expected Questions
Vitamins and Scientific Names
New Zealand
Micronesia Country 
March 2015 - Current Affairs
Social Welfare Programmes and starting Year
Latest (March 2015)General Awareness 
Basic Knowledge
സംസ്ക്കാരങ്ങൾ -Egyptian civilization, Mesopotamian civilization, Greek civilization, Roman civilization, Chinese civilization, Persian civilization
Environment - 50 selected questions
About coal
Selected questions related with Education
Antarctica - selected questions
Sports-Questions
World's famous Telecom Service providers
GK- Selected question
GK- selected questions-2
Micronesia - a brief note
Kerala-Culture and Heritage
Lord Mountbatten and Warren Hastings 
Kerala Renaissance
Indian Constitution - Selected Questions
Facts about Kerala
Facts about Kerala - Selected by Thozhilvartha
Ancient India
Vietnam War 
General Awareness
Current Affairs - 2015
Different Types of Fish
Old Names in Kerala
Current affairs - WiFi facilities available in different parts of the conuntry
GK - Different types of Fish
നവോത്ഥാന നായകന്മാർ -AKG, VT
Fiji
RK. Lekshman, Cartoonist
AAP - Aravind Kejirival
Constitution of India
Planing Commission and National Institution for Transforming India (NITI)Ayog
പ്രമുഖ നദീതീര പട്ടണങ്ങൾ
വിജ്ഞാനത്തിലെ കൗതുകങ്ങൽ 
20 Important Current affairs
Selected General Awareness
ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങൾ 
ഒന്നാമത്തെ കേരള നിയമസഭയെക്കുറിച്ച് 
11th World Cup Cricket - GK
Latest General Knowledge
Important International Air Ports in India
General knowledge - Selected questions
General Awareness
Java Island
Rivers of Kerala
100 Golden Points selected by Thozhilvartha
1000 model questions selected by Kerala PSC (Courtesy: PSC Bulletin)
General awareness - About Kerala
Selected Questions and Answers with details
സൗരയൂഥം - അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
Environment and Ecology - Model questions
818 Questions and Answers are published by Kerala PSC (Courtesy: PSC Bulletin)
Model Questions (selected)
2014 Selected events - Questions and Answers 
2014 Selected events Selected Question and Answer
MORE EXPECTED QUESTIONS (COURTESY: MANORAMA THOZHILVEEDHI) 300 questions and answers - 15 pages


Few questions about Kerala 


MORE EXPECTED QUESTIONS (COURTESY: MANORAMA THOZHILVEEDHI) 200 questions and answers - 10 pages


Physics, Chemistry, Biology, History, Geography and General category
History questions 
Nauru - Brief Note
Indian History - Questions and Answers with explanations
Chemistry Model Questions
Physics - Potential Energy - One word questions and answers
Constitution of India, Kerala (brief description), GK
Free Hindustan
രാജ്യങ്ങള്‍ - അപൂര്‍വ വസ്തുതകള്‍ 
Official vehicles of world leaders
Latest General Knowledge - 100 Questions and answers
International Organisations
GK Tips
General Awareness-Latest
Clouds - Details
Model questions - General Knowledge
Indian Law and Criminal Offence
Eyes - Important details
Jails in Kerala
Electricity Generation - Details
Human Blood Details
Olympics 2012
General Knowledge
All about Galaxy

Asst. Grade II Company Corporation Model Question

Asst. Grade II Company Corporation Previous Question and Answer - 2008
Asst. Grade 2 Kerala State Housing Board Model Question and Answers
Asst. Grade Company corporation solved paper 2008
Housing Board Assistant Gr. II Solved Paper - Code B
Secretariat. Asst. Spacial Sub. Ecology
PSC Secretariat. Asst. Special Subjects
Previous Question Assistant Grade 2007
Assistant Grade II - Kerala State Housing Board - Exam done on 28/7/2012
DCA and PGDCA Approved Institutions - List published - Govt. Order
Assistant Grade II - PSC Question Code No.229/2009 - (Kerala State Beverages (Manufacturing & Marketing) Corporation Limited)
Solved Paper - Asst. Grade-II (Company/Corporation) Exam Done on 7/2/2004
Solved Paper- Asst. Grade-II Exam done on 5/6/2004
PSC Question Code-141/2006

Country Details


Island`11 comment: