Monday, March 19, 2018

09.03.208 - Solved Paper - 09.03.2018 - Laboratory Technical Assistant, VHSE (Textile Weaving), Question Code-A


13.03.2018 - Solved Paper - Caretaker (Male), Social Justice Department, Dt. 13.03.2018, Question Code-A

Thursday, March 8, 2018

Indian Army recruitment rally, Thiruvananthapuram 2018


Thiruvananthapuram Indian Army recruitment rally 2018
Malayalamanorama - Thozhilveedhi


JIPMER 2018 FOR MBBS - APPLY ONLINE
JIPMER 2018 FOR MBBS - APPLY ONLINE 

Prospectus
Important Dates

Photo Upload ചെയ്യേണ്ട വിധം 
Photo എടുക്കുന്നതിനു മുമ്പ് A4 size paper ൽ photo എടുക്കുന്ന തിയതിയും കുട്ടിയുടെ പേരും type ചെയ്ത് താഴെ കാണുന്ന വിധം പിടിച്ചു വേണം ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ 
ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ photo എടുക്കണം. ഒരു കാരണവശാലും photo എടുത്തതിനു ശേഷം പേര് എഴുതിച്ചേർക്കരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അപ്ലിക്കേഷൻ നിരസിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ application സമർപ്പിക്കണം. ആദ്യം അടച്ച രൂപ തിരിച്ചു തരില്ല.prospectus കൃത്യമായി വായിച്ചു നോക്കുക
Monday, March 5, 2018

28.02.2018 - Solved Paper - Higher Secondary School Teacher - English (Junior)/Non Vocational Teacher-English - Senior (NCA-ST), Higher Secondary/VHSE , Dt. 28.02.2018, Question Code-A

01.03.2018 - Soled Paper - Vocational Instructor in Dairying Milk Products - VHSE dt. 01.03.2018, Question Code-A
25.02.2018 - Solved Paper - Asst. Engineer (Civil), Travancore Devasom Board dt. 25.02.2018, Question Code-B