Wednesday, November 16, 2011

Aakash Tablet PC for Rs. 1130/- Registration/Booking. Akash Tablet officially introduced in Indian Market by Pranab Mukarji on 11/11/12 (Aakash 3 has launched for Rs. 2500/-)

New Aakash may be launched in January 2014"Aakash 4 has now been tendered for manufacturing. From January 2014, Aakash 4 which is like any other modern tablet in the country, is going to be manufactured by several players. [As many as] 18 people have actually participated in the tender," Sibal said while addressing students at Modern School in New Delhi.
The Directorate General of Supplies and Disposals, which procures products for government supplies, has floated a tender for the Aakash 4 tablet, for which bids will be opened on Friday.
The minister said that after 5 to 7 years, enough Aakash devices will be available for every school-going child in the country.
Sibal said he expects the price of the low-cost tablet to further fall by about Rs. 1,000 next year.
"The cost of that (Aakash tablet) at the moment we say is Rs. 2,500 but it is going to come down to Rs. 1,500," he said.
Aakash 4 will have a 7-inch capacitive touchscreen, which will be also scratch resistant. The tablet will support Wi-Fi, Bluetooth, 2G, 3G and 4G connectivity, come with 4GB of built-in storage, external memory card slot with storage capacity of up to 32GB, and front camera


Aakash 3 has launched for Rs. 2500/-

11th November 2012
§LcÏáæ¿ ¥ÍßÎÞÈÎÞÏ ¿ÞÌíæÜxí µ¢ÉcâGV ¦µÞÖßÈá ÉáÄßÏ Îᶢ.µáùE ÕßÜÏᢠµâ¿áÄW ÎßµÕáÎÞÏß ¦µÞÖí 2 §KæÜ øÞ×íd¿ÉÄß dÉÃÌí Îá¶V¼ß dɵÞÖÈ¢ æºÏíÄá.1130 øâÉ ÕßÜÏáU ¦µÞÖí 2 çÜÞµJßæÜ ¯xÕᢠÕßÜ µáùE ¿ÞÌíæÜxí µ¢ÉcâGV ®K ÈßÜÏíAÞÃí ¦ç·Þ{dÖi çÈ¿áKÄí. 
Øß_ÁÞµßæa ØÙÞÏçJÞæ¿ Îá¢ææÌ æ®æ®¿ßÏßæÜ ÕßÆ·íÇV ÕßµØßMßæ‚¿áJ ¦µÞÖí 2, çÁxÞÕßXÁí µOÈßÏÞÃí ÈßVÎßAáKÄí. 2263 øâÉÏíAí µOÈß ÈßVÎß‚á ÈWµáK ¦µÞÖßÈí ØVAÞV 50% ØÌíØßÁß ÈWµßÏÞÃí ɵáÄß ÕßÜÏíAí ÕßÆcÞV@ßµZAá ÈWµáKÄí. Ø¢Øí@ÞÈ ØVAÞøáµ{áæ¿ ØÌíØßÁß µâ¿ßÏÞÕáçOÞZ ¦µÞÖßÈá ÕàIᢠÕßÜ µáùÏá¢. 


§Ká ÎáÄW ÕßÄøÃJßæÈJßAáK ¦µÞÖí 2, ¦ùá ÕV×JßÈáUßW øÞ¼cæJ 22 çµÞ¿ß ÕßÆcÞV@ßµZAí ÜÍcÎÞAá¢.  2011 ²µíç¿ÞÌùßW ÉáùJßùAßÏ ¦µÞÖßæa ¦Æc ÉÄßMí çÉÞøÞÏíε{áæ¿ çÉøßW ¯æù ÕßÎVÖÈBç{xáÕÞBßÏßøáKá.¥ÄáæµÞIí ÄæK ¯æùÈÞ{æJ ÉøàfÃBZAᢠÄßøáJÜáµZAᢠçÖ×ÎÞÃí ¦µÞÖí 2 ¥ÕÄøßMß‚Äí. ÕßÆcÞÍcÞØø¢·æJÏᢠÐÞØí ù⢠ÉÀÈæJÏᢠÈÕàµøßAáµ ®K ÜfcJßçÜAáU dÉÇÞȺáÕ¿áÕÏíÉáµ{ßæÜÞKÞÃßÄí.øÞ¼cæJ 250 çµÞ{¼áµ{ßæÜ 15000 ¥ÇcÞɵVAí ¦µÞÖí øIßW ÉøßÖàÜÈ¢ ÈWµßAÝßEá. 
ÄßøæE¿áJ ®X¼ßÈàÏùß¹í çµÞ{¼áµZ ÕÝß ¦µÞÖí øIßæa ØÙÞÏçJÞæ¿ ÕßÆâøÉÀÈçµdwB{ᢠ¦ø¢ÍßAÞX ØVAÞøßÈá ÉiÄßÏáIí.dÉÞçÆÖßµ ÍÞ×µ{ßÜáU ÕßÆcÞÍcÞØ ¦ÉïßçA×ÈáµZ ÕßµØßMßæ‚¿áAáKÄßÜâæ¿ d·ÞÎàÃçζÜÏßæÜ ÕßÆcÞÍcÞØø¢·Jí ¦µÞÖí ÈßVÃÞϵØÞKßÇcÎÞÕá¢. 
ÜßȵíØí ²ÞMçùxß¹í ØßØíxJßÜᢠdÉÕVJßMßAÞÕáK ¦µÞÖí øIßW ²øá çùÞçÌÞGßæÈ ÕßÆâøJá ÈßKá ÈßÏdLßAáKÄáZæMæ¿ÏáU ØÞÇcĵZ ©ZæAÞUß‚ßGáæIKí çÁxÞÕßXÁí Øߧ² ØáÈàÄí Øß¹í Äá{ß ÉùEá. 
§ÄßçÈÞ¿µ¢ çÜÞµdÖi çÈ¿ßAÝßE ¦µÞÖí 2, §ì ÎÞØ¢ 28Èí Ïá®X ¦ØíÅÞÈJí dÉÆVÖßMßAá¢.ØáÈàÄí Øß¹í Äá{ß,  ÕßÆcÞÍcÞØø¢·æJ ÎÞxßÎùß‚ çÜÞµæJ 15 dÉÄß͵{áæ¿ çËÞÌíØí ÉGßµÏßW §¿¢ Éß¿ß‚Äí µ-ÝßE ÆßÕØÎÞÃí
Akash Tabelet PC now available for Rs. 750/ for students and others for Rs. 3000/-. It is an Android OS PC. Govt. of India provide financial assistance to produce this and distribute among the kids and students in India.
AKASH TABLET PC IS NOT READY TO SUPPLY YET TO THIS TIME. EVERYBODY SHOULD WAIT 

(Financial assistants provided by India Government, Govt. did not give any instructions to the company to supply in Government schools. This may be done within 5 years).

Latest specifications published by UBISLAT during November 2012


Please verify the details in net. You can check Micromax, Karbonn, LAVA, BSNL tab, Google tabelets etc
Here you have to check the processor, memory etc. You can get other tablet with 1ghz dual core processor 1 gm RAM and 4GB internal memory for Rs. 6000/- with Capacitive multi touch screen with scratch proof. Akash tab gives only 800 mhz (less than 1ghz (1ghz=1020mhz), RAM gives only 256 mb (less than 1020 mb). 


You can register for buying at www.akashtablet.com. Now no amount to be paid.

More news in Malayalam

4 comments:

 1. I need to buy Aakash Tablet how???give me the information, please send the email -ikpraveen@yahoo.com

  ReplyDelete

 2. My cousin recommended this blog and she was totally right keep up the fantastic work!

  Tablet PC Price in India

  ReplyDelete
 3. I booked my akash tablet in april 2012, Stil now i did't get. When will i got my table my booking number is PMA05145

  ReplyDelete
 4. Thank you for the info. It sounds pretty user friendly. I guess I’ll pick one up for fun. thank u


  Aakash Tablet Booking

  ReplyDelete