Sunday, November 27, 2011

Mazdoor Solved Paper Pathanamthitta, Idukki, Ernakulam Malappuram, Kasargod Exam done on 12/11/2011 Code B

Thursday, November 24, 2011

SBI Clerk Exam Model Questions

Saturday, November 19, 2011

DCA questions - Rutronix/CDIT

----------------------------------------------------------

Operating Systems 

Fundamentals of Computer, Operating System & Office Suite PDDTP [Old Scheme]
--------------------------------------------------------------------------------------------
TALLY/Peach tree
Practical Exam 2009 - Part-II Accounting - Tally 
Practical Exam 2012 - Certified Computerised Accounting
Accounting Tally & Peachtree (PDCFA) Questions 1
Accounting Tally & Peachtree (PDCFA) Questions 2
Accounting Tally & Peachtree (PDCFA) Questions 3
Accounting Tally & Peachtree (PDCFA) Questions 4 
Accounting Tally & Peachtree (PDCFA) QUestions 5 
Accounting Tally & PeachTree Questions 6 
Accounting Tally & PeachTree QUestions 7
Basic Accounting with Tally Questions 1
Basic Accounting with Tally Questions 2

Tally Model Questions
Practical Examination-January 2013 Part II – Accounting (Tally & Peach tree)
Basic Accounting with Tally (CTTC)
Accounting Tally & Peachtree (PDCFA) 
 --------------------------------------------------------------------------------------------
Coral Draw

DTP - Practical Examination-Aug 2009 
Practical Examination – January 2013 Part II – Coral Draw
---------------------------------------------------------------------------------------------
CPP

2013-January - Practical Examination Part-II - CPP
---------------------------------------------------------------------------------------------
DBMS
Key Notes/Model Questions and Answers
---------------------------------------------------------------------------------------------
Photoshop

Practical Examination – January 2013 Part II – Photoshop
Practical Examination-2009 DTP / CAD (Photoshop)
---------------------------------------------------------------------------------------------
FLASH
 
Practical Examination January 2013 Part I – FLASH
 --------------------------------------------------------------------------------------------
C++/JAVA 

Practical Exam -Feb 2010 - Part- II C++
Practical Exam - Jan 2013 - Part-I - C++
Practical Exam - Jan 2013 - Part-II - Java
Practical Examination Feb 2010 -Part-II C++
Practical Exam Feb 2010 - Part II - C++ (2nd question)
Practical Examination Jan 2010 - Part-II Java 
Practical Examination- Jan 2013 Java
C++/Java Model Questions
DOWNLOAD Questions - C++/Java Exam dt. 20/11/11
C++ & Java (PGDCA / PDCA Old Scheme)
C++ (CTTC) 
 --------------------------------------------------------------------------------------------
 MS OFFICE (WORD, EXCEL, POWER POINT AND ACCESS)
Practical Exam Jan 2013 - PART-I MS Office - Access
Practice Question - Aug 2009 - Part - I Office 2009 (Word)
Practical Exam - Aug 2009 - Part-I Office (Word)
Practical Exam - Feb 2010 - Part-I - Office (Access)
Practical Exam -Jan 2010 - Part - I Office (Excel)
Practical Exam - Aug 2009 - Part-I - Excel
Practical Examination-January 2013 Part I – OFFICE- (Word)
Practical Exam Jan 2013 - Part - I Excel 
Practical Exam - Jan 2013 Word
Practical Exam Jan 2013 Part-I - Power Point 
Practical Exam Feb 2010 - Part- I Power
Practical Examination - Feb -2010 -Part -I Office (Power Point)
Practical Examination-January 2013 Part I – OFFICE (Access)
Practical Examination-Aug 2012 Part I – OFFICE (Excel)
Practical Examination-Aug 2009 Part I – OFFICE (Word)
Practical Examination-January 2013 Part I – OFFICE (Power Point)
Practical Examination-January 2013 Part I – OFFICE (Power Point)
OFFICE SUITE (DCA – Fast Track)
OFFICE SUITE (CTTC, CPPTTC, DCA)

DOWNLOAD Questions - Office Suite Exam done on 19/11/11
DOWNLOAD Questions - Fundamentals of Computer & Operating System Exam done on 19/11/11
Fundamentals of Computer & Operating System (DCA-Fast Track)
Office Suite, Office Productivity Tools & Internet (AOC) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
WEB DESIGNING, PHP AND INTERNET

Practical Exam - 2009 - Part-II Web Designing & PHP
Practical Exam -Feb 2010 - Internet -Part-I
Practical Examination - 2009 Part II – Web Designing & PHP
Practical Examination – January 2013 
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
SQL
---------------------------------------------------------------------------------------------
PAGE MAKER
Practical Examination-Aug 2009 DESK TOP PUBLISHING
---------------------------------------------------------------------------------------------
AUTOCAD


----------------------------------------------------------

DCA QUESTIONS -  Rutronix Model Questions

DOWNLOAD Rutronix - Model Questions C++
DOWNLOAD Rutronix - Model Questions Fundamentals/OS
DOWNLOAD Rutronix - Model Questions Office Suit
DOWNLOAD Rutronix - Model Questions VB/VB.NetDOWNLOAD - PREVIOUS QUESTIONS - for PGDCA VB, VB. Net
DOWNLOAD - PREVIOUS QUESTIONS - for PGDCA C++, Java & Data Structure using C++


-----------------------------------------------------------
PRACTICAL EXAM - RUTRONIX

-->
TERM-ITERM-II


TERM-III
   

DOWNLOAD - PRACTICAL EXAM - QUESTIONS - MS Power Point (OFFICE SUIT)
DOWNLOAD - PRACTICAL EXAM - QUESTIONS - MS WORD (OFFICE SUIT)
DOWNLOAD - PRACTICAL EXAM - QUESTIONS - MS EXCEL (OFFICE SUIT)
DOWNLOAD - PRACTICAL EXAM - QUESTIONS - MS ACCESS (OFFICE SUIT)
DOWNLOAD - PRACTICAL EXAM - QUESTIONS - C++
DOWNLOAD - PRACTICAL EXAM - QUESTIONS - Visual Basic
DOWNLOAD - PRACTICAL EXAM - QUESTIONS - JAVA

--------------------------------------------------------
 DCA QUESTIONS -  C-DIT

DOWNLOAD - C-DIT Model Questions - PC Software -1

DOWNLOAD - SOPANAM IT MISSION - PC Software - 3
DOWNLOAD - C-DIT Model Questions - PC Software-2
DOWNLOAD - C-DIT Model Questions - Programming in C

DOWNLOAD - SOPANAM IT MISSION - Introduction to Programming - Question Paper-1


DOWNLOAD - SOPANAM IT MISSION - Introduction to Programming - Question Paper-2
DOWNLOAD - SOPANAM IT MISSION - Introduction to Programming - Question Paper-3

DOWNLOAD - SOPANAM IT MISSION - Introduction to Programming - DCA Questions

DOWNLOAD CDIT - IT Questions
DOWNLOAD CDIT - RDBMS Questions-1
DOWNLOAD CDIT - RDBMS Questions-2
DOWNLOAD CDIT - RDBMS Questions-3
DOWNLOAD - CDIT - MODEL QUESTIONS - 1
DOWNLOAD - CDIT - MODEL QUESTIONS - 2
DOWNLOAD - CDIT - MODEL QUESTIONS - 3
DOWNLOAD - CDIT - MODEL QUESTIONS - 4
DOWNLOAD - CDIT - MODEL QUESTIONS - 5
DOWNLOAD - CDIT - MODEL QUESTIONS - 6
DOWNLOAD - CDIT - MODEL QUESTIONS - 7
DOWNLOAD - CDIT - MODEL QUESTIONS - 8
DOWNLOAD - CDIT - MODEL QUESTIONS - 9
DOWNLOAD - CDIT - MODEL QUESTIONS - 10 Introduction to IT
DOWNLOAD - CDIT - MODEL QUESTIONS - 11 RDBMS (DCA)
DOWNLOAD - CDIT - MODEL QUESTIONS - 12 Introduction to Programming
DOWNLOAD - CDIT - MODEL QUESTIONS - 13 PC Software
DOWNLOAD - CDIT - MODEL QUESTIONS - 14 PC Software
DOWNLOAD - CDIT - MODEL QUESTIONS - 15 Programming in C
DOWNLOAD - CDIT - MODEL QUESTIONS - 16 Introduction to C Programming
DOWNLOAD - CDIT - MODEL QUESTIONS - 17 - Introduction to IT
DOWNLOAD - CDIT - MODEL QUESTIONS - 18 Introduction to Programing
DOWNLOAD - CDIT - MODEL QUESTIONS - 19 RDBMS
DOWNLOAD - CDIT - MODEL QUESTIONS - 20 RDBMS
DOWNLOAD - CDIT - MODEL QUESTIONS - 21 C Programming
DOWNLOAD - CDIT - MODEL QUESTIONS - 22 Introduction to IT
DOWNLOAD - CDIT - MODEL QUESTIONS - 23 PC Software
DOWNLOAD - CDIT - MODEL QUESTIONS - 24 PC Software
DOWNLOAD - CDIT - MODEL QUESTIONS - 25


 More Questions-Kerala Public Service Commission Model/Previous questions

Wednesday, November 16, 2011

Aakash Tablet PC for Rs. 1130/- Registration/Booking. Akash Tablet officially introduced in Indian Market by Pranab Mukarji on 11/11/12 (Aakash 3 has launched for Rs. 2500/-)

New Aakash may be launched in January 2014"Aakash 4 has now been tendered for manufacturing. From January 2014, Aakash 4 which is like any other modern tablet in the country, is going to be manufactured by several players. [As many as] 18 people have actually participated in the tender," Sibal said while addressing students at Modern School in New Delhi.
The Directorate General of Supplies and Disposals, which procures products for government supplies, has floated a tender for the Aakash 4 tablet, for which bids will be opened on Friday.
The minister said that after 5 to 7 years, enough Aakash devices will be available for every school-going child in the country.
Sibal said he expects the price of the low-cost tablet to further fall by about Rs. 1,000 next year.
"The cost of that (Aakash tablet) at the moment we say is Rs. 2,500 but it is going to come down to Rs. 1,500," he said.
Aakash 4 will have a 7-inch capacitive touchscreen, which will be also scratch resistant. The tablet will support Wi-Fi, Bluetooth, 2G, 3G and 4G connectivity, come with 4GB of built-in storage, external memory card slot with storage capacity of up to 32GB, and front camera


Aakash 3 has launched for Rs. 2500/-

11th November 2012
§LcÏáæ¿ ¥ÍßÎÞÈÎÞÏ ¿ÞÌíæÜxí µ¢ÉcâGV ¦µÞÖßÈá ÉáÄßÏ Îᶢ.µáùE ÕßÜÏᢠµâ¿áÄW ÎßµÕáÎÞÏß ¦µÞÖí 2 §KæÜ øÞ×íd¿ÉÄß dÉÃÌí Îá¶V¼ß dɵÞÖÈ¢ æºÏíÄá.1130 øâÉ ÕßÜÏáU ¦µÞÖí 2 çÜÞµJßæÜ ¯xÕᢠÕßÜ µáùE ¿ÞÌíæÜxí µ¢ÉcâGV ®K ÈßÜÏíAÞÃí ¦ç·Þ{dÖi çÈ¿áKÄí. 
Øß_ÁÞµßæa ØÙÞÏçJÞæ¿ Îá¢ææÌ æ®æ®¿ßÏßæÜ ÕßÆ·íÇV ÕßµØßMßæ‚¿áJ ¦µÞÖí 2, çÁxÞÕßXÁí µOÈßÏÞÃí ÈßVÎßAáKÄí. 2263 øâÉÏíAí µOÈß ÈßVÎß‚á ÈWµáK ¦µÞÖßÈí ØVAÞV 50% ØÌíØßÁß ÈWµßÏÞÃí ɵáÄß ÕßÜÏíAí ÕßÆcÞV@ßµZAá ÈWµáKÄí. Ø¢Øí@ÞÈ ØVAÞøáµ{áæ¿ ØÌíØßÁß µâ¿ßÏÞÕáçOÞZ ¦µÞÖßÈá ÕàIᢠÕßÜ µáùÏá¢. 


§Ká ÎáÄW ÕßÄøÃJßæÈJßAáK ¦µÞÖí 2, ¦ùá ÕV×JßÈáUßW øÞ¼cæJ 22 çµÞ¿ß ÕßÆcÞV@ßµZAí ÜÍcÎÞAá¢.  2011 ²µíç¿ÞÌùßW ÉáùJßùAßÏ ¦µÞÖßæa ¦Æc ÉÄßMí çÉÞøÞÏíε{áæ¿ çÉøßW ¯æù ÕßÎVÖÈBç{xáÕÞBßÏßøáKá.¥ÄáæµÞIí ÄæK ¯æùÈÞ{æJ ÉøàfÃBZAᢠÄßøáJÜáµZAᢠçÖ×ÎÞÃí ¦µÞÖí 2 ¥ÕÄøßMß‚Äí. ÕßÆcÞÍcÞØø¢·æJÏᢠÐÞØí ù⢠ÉÀÈæJÏᢠÈÕàµøßAáµ ®K ÜfcJßçÜAáU dÉÇÞȺáÕ¿áÕÏíÉáµ{ßæÜÞKÞÃßÄí.øÞ¼cæJ 250 çµÞ{¼áµ{ßæÜ 15000 ¥ÇcÞɵVAí ¦µÞÖí øIßW ÉøßÖàÜÈ¢ ÈWµßAÝßEá. 
ÄßøæE¿áJ ®X¼ßÈàÏùß¹í çµÞ{¼áµZ ÕÝß ¦µÞÖí øIßæa ØÙÞÏçJÞæ¿ ÕßÆâøÉÀÈçµdwB{ᢠ¦ø¢ÍßAÞX ØVAÞøßÈá ÉiÄßÏáIí.dÉÞçÆÖßµ ÍÞ×µ{ßÜáU ÕßÆcÞÍcÞØ ¦ÉïßçA×ÈáµZ ÕßµØßMßæ‚¿áAáKÄßÜâæ¿ d·ÞÎàÃçζÜÏßæÜ ÕßÆcÞÍcÞØø¢·Jí ¦µÞÖí ÈßVÃÞϵØÞKßÇcÎÞÕá¢. 
ÜßȵíØí ²ÞMçùxß¹í ØßØíxJßÜᢠdÉÕVJßMßAÞÕáK ¦µÞÖí øIßW ²øá çùÞçÌÞGßæÈ ÕßÆâøJá ÈßKá ÈßÏdLßAáKÄáZæMæ¿ÏáU ØÞÇcĵZ ©ZæAÞUß‚ßGáæIKí çÁxÞÕßXÁí Øߧ² ØáÈàÄí Øß¹í Äá{ß ÉùEá. 
§ÄßçÈÞ¿µ¢ çÜÞµdÖi çÈ¿ßAÝßE ¦µÞÖí 2, §ì ÎÞØ¢ 28Èí Ïá®X ¦ØíÅÞÈJí dÉÆVÖßMßAá¢.ØáÈàÄí Øß¹í Äá{ß,  ÕßÆcÞÍcÞØø¢·æJ ÎÞxßÎùß‚ çÜÞµæJ 15 dÉÄß͵{áæ¿ çËÞÌíØí ÉGßµÏßW §¿¢ Éß¿ß‚Äí µ-ÝßE ÆßÕØÎÞÃí
Akash Tabelet PC now available for Rs. 750/ for students and others for Rs. 3000/-. It is an Android OS PC. Govt. of India provide financial assistance to produce this and distribute among the kids and students in India.
AKASH TABLET PC IS NOT READY TO SUPPLY YET TO THIS TIME. EVERYBODY SHOULD WAIT 

(Financial assistants provided by India Government, Govt. did not give any instructions to the company to supply in Government schools. This may be done within 5 years).

Latest specifications published by UBISLAT during November 2012


Please verify the details in net. You can check Micromax, Karbonn, LAVA, BSNL tab, Google tabelets etc
Here you have to check the processor, memory etc. You can get other tablet with 1ghz dual core processor 1 gm RAM and 4GB internal memory for Rs. 6000/- with Capacitive multi touch screen with scratch proof. Akash tab gives only 800 mhz (less than 1ghz (1ghz=1020mhz), RAM gives only 256 mb (less than 1020 mb). 


You can register for buying at www.akashtablet.com. Now no amount to be paid.

More news in Malayalam

CUSAT ADMIT CARD 2014 / ONLINE HALL TICKET/RESULT

CUSAT 2014 RESULT

CUSAT 2014


-->
Online registration for CUSAT 2014

Notification

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------CUSAT ONLINE APPLICATION UP TO FEB 5, 2011
  • Online Registration (CAT/ B LET) January 15th - February 5th.
  • Online Registration ( M. Tech & International Students) January 15th to March 31st.
  • Application for M.Phil, Ph.D, MA (Translation), Diploma, Certificate January 16th to February 10th
  • Admit Card Downloading April 20th- May 6th
  • B. Tech, MSc (Photonics) ,M A Economics Test, M.A. Hindi, LLB 5th May 2012
  • MBA, MCA, PG Tests 6th May 2012
  • Lateral Entry Test 13th May 2012Click here to apply online New Registration


STUDENTS SHOULD HAVE TO KEEP ALL THE DETAILS ENTERED IN THE APPLICATION FORM AT YOUR DIARY.
DIARY SHOULD KEEP TO ENTER ALL EXAMINATION DETAILS LIKE
 REGISTRATION NUMBER,
DATE OF REGISTRATION
FEES
SECURITY QUESTION'S ANSWER
PHOTO (Two or more photos should keep as the same used in the application)
DATE OF EXAMINATION
CENTRE OF EXAMINATION
ETC.............


Click here to Login for already registered..........

INSTRUCTIONS


Tuesday, November 15, 2011

Mazdoor Solved Paper Kottayam Palakkad Wayanad Kannur Exam done on 12/11/2011 Code C

PSC Mazdoor exam conducted on 12/11/2011 in different districts
Kottayam, Palakkad, Wayanad, Kannur Exam done on 12/11/2011 Code C
Courtesy - Mathrubhumi Thozhilvartha

Solved Paper Mazdoor Download....

Friday, November 11, 2011

KSFE Typist Exam dt. 6/1/2012 Model / Previous Questions and Answers


Exam Date 06/01/2012 Friday 08.00 AM to 09.15 AM

Total candidates 2378
Category 115/2008

Post TYPIST
Department KERALA STATE FINANCIAL ENTERPRISES LTD
Syllabus:   An Objective Type Test (OMR - Valuation) based on the qualification prescribed for the post

Subjects
Part I -  General Knowledge & Current Affairs
Part II - Computer Word Processing
Part III -Typing and Document Formatting
 (Maximum Marks : 100)
(Duration: 1.15 Hours)
( Medium of Questions: English )

PSC Previous questions-1
Answer .....
More Model Questions

KSRTC Conductor - Model / Previous Questions and Answers

PSC conducting KSRTC Conductor exam
Now starting to study.
More solved questions available in this site

KSRTC - Model Questions DOWNLOAD

More questions ........DOWNLOAD
Friday, November 4, 2011

KGTE Malayalam Word Processing (lower) First and Second Paper- Approved Model Questions

KGTE Malayalam word processing Model questions.

--> Candidates should download this question and try to type in computer daily (at least 30 minutes practice computer daily)
Speed test only get 10 minutes 50 marks
Second paper get 30 minutes 50 marks

KGTE Malayalam Word Processing Model Questions - First Paper
KGTE Malayalam Word Processing Model Questions - Second Paper

English Word Processing Previous Questions (Higher)
Download Model Question Text Cod - FH5